Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tổ chức, quản lý Ký túc xá (KTX) của Trường theo Quy chế Công tác học sinh sinh viên (HSSV) nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác quản lý HSSV
a) Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên và các tổ chức đoàn thể trong Trường, tổ chức các hoạt động rèn luyện đạo đức, giáo dục chính trị, tư tưởng; văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho người học trong KTX;
b) Giáo dục,  phổ biến và hướng dẫn thi  hành  Quy chế Công tác HSSV nội trú và Nội qui KTX ;
c) Xây dựng kế hoạch và bố trí chỗ ở cho người học theo năm học;
d) Tổ chức kiểm tra, giám sát người học thực hiện Quy chế, Nội qui KTX;
 đ) Đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật người học việc chấp hành Quy chế, Nội qui KTX;
e) Đề xuất chế độ chính sách cho người học ở KTX.
2.2. Công tác quản lý tài sản, CSVC
a) Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị và các công trình phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của người học ở KTX; 
b) Thực hiện sửa chữa nhỏ trang thiết bị tại KTX.
2.3. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự
a) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống cháy nổ, thiên tai tại KTX;
b) Thực hiện công tác bảo vệ; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Nhà trường thực hiện công tác an ninh, trật tự KTX.
2.4. Công tác vệ sinh môi trường
a) Thực hiện chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường tại KTX;
b) Phối hợp với bộ phận y tế Nhà trường tổ chức phòng chống dịch bệnh trong KTX.
2. 5. Công tác khác
a) Quản lý CBVC – NLĐ theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;
b)  Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác quản lý KTX;
c)  Thực hiện các công việc khác theo do Hiệu trưởng phân công.