Nhân sự

pxq
 

Phạm Xuân Quỳnh

Chức vụ: Trưởng ban

Điện thoại: 0988.798.990

Email:pxquynh@sptwnt.edu.vn

 
dtt
 

Đặng Thị Thịnh

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0979.863.448

Email: dtthinh@sptwnt.edu.vn

 
hth
 

Huỳnh Thị Tuyết Hương

Chức vụ: Nhân viên

Điện thoại: 0166.532.6690

Email:hthuong@sptwnt.edu.vn

 
tbh
 

Thái Bá Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại:0168.3437566

Email:tbhien@sptwnt.edu.vn

 
npc
 

Nguyễn Phú Cường

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoai: 0935.826.231

Email: npcuong@sptwnt.edu.vn

 
hxn
 

Hoàng Xuân Ngũ

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại:0984.179.717

Email:hxngu@sptwnt.edu.vn

 
nha
 

Nguyễn Hoàng Ân

Chức vụ: Nhân viên

Số điện thoại: 01217.774.400

Email: nhan@sptwnt.edu.vn